เกี่ยวกับเรา

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงผลแห่งการให้ทานของสัปปุริสชนว่า เขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีอำนาจมาก เป็นที่นับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทั้งยังทรงตรัสถึงสัปปรุสทาน 5 พร้อมทั้งอานิสส์ว่า :

– ผู้ให้ทานด้วยความศรัทธา : มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม น่าดู น่าชม

– ผู้ให้ทานด้วยความเคารพ : ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมมีบุตร ภรรยา คนรับใช้หรือบุคคลเหล่านั้น ย่อมสนใจตั้งอยู่ในโอวาทที่ดี

– ผู้ให้ทานตามกาล : ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลย่อมบริบูรณ์

– ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ : ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา จิตของเขาย่อมได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลทั้งหลาย

– ผู้ให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่น : ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ย่อมไม่พบกับความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติภยันตรายทั้งปวง

…ต้องการให้เราประชาสัมพันธ์งานบุญให้ ติดต่อได้ที่ :

E-Mail : [email protected]

“การใช้ชีวิตให้สดชื่นแจ่มใสอยู่ทุกวัน และทุกชั่วโมง เป็นความสุขอันหาค่ามิได้”